Ing. Viktor Kollár, autorizovaný stavebný inžinier